Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

Reposted fromshakeme shakeme
9869 7103 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

March 27 2019

Banff National Park
8527 fe00 420
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
"Pozytywnie
będę 
myśleć
tylko
jeżeli
wszystko
się
zmieni..."

Teraz przeczytaj powyższe zdanie od tyłu i zastanów się, co ma większy sens?
Reposted bycytatyt-e-x-tteastrangeeebananowyczipsxDdunkellichtdestructive-hopelesseequinepoolundontforgotdotkliwielittleburnmysweethearttZiomeczekszukajacszczesciapiinkskiesNormaMortensonoxygeniumpea-peazielonocoookiemonsteeer

March 31 2019

Reposted fromshakeme shakeme
9869 7103 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

March 27 2019

Banff National Park
8527 fe00 420
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej

March 31 2019

9869 7103 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

March 27 2019

Banff National Park
8527 fe00 420
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl